Privatumo politika

         UAB „Mano planas“ yra svarbi Jūsų – Mūsų klientų bei kitų duomenų subjektų asmens duomenų apsauga. Todėl esame įsipareigoję gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

     Šioje Privatumo politikoje yra pateikiama esminė informacija apie UAB „Mano planas“  vykdomą asmens duomenų tvarkymą, šių duomenų saugojimą ir duomenų subjektų teises.

              Nepavykus išspręsti klausimo su UAB „Mano planas“ ir jeigu Jums kelia susirūpinimą UAB „Mano planas“ veikimas / neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio Privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, turite teisę kreiptis į Priežiūrą atliekančią instituciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

I. Pagrindinės sąvokos

 1.  Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
 2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
 3. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;
 4. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;
 5. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;
 6.  Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi;
 7.  Specialiųjų kategorijų duomenys – asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, taip pat duomenys atskleidžiantys sveikatos duomenis, duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir/ar lytinę orientaciją.

II. Asmens duomenys

1. Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai

UAB „Mano planas“ renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

 • Jūsų sutikimu;
 • siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

UAB „Mano planas“  tvarko duomenis paslaugų teikimo tikslu.

3. Tvarkomi asmens duomenys

UAB „Mano planas“  tvarko šiuos duomenis:

 • su Jūsų sutikimu, asmens duomenis, kuriuos pateikiate, svetainėje įdiegtoje formoje (tai pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas); 
 • asmens duomenis gaunamus sudarant verslo (bendradarbiavimo) sutartį (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamasis adresas);
 • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo;
 • kitus duomenis, kurie gaunami siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį;

4. Slapukai

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis UAB „Mano planas“  svetainėse, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek UAB „Mano planas“ teikiamas paslaugas.

Svetainėje pateikiami dviejų tipų slapukai:

 • Pirmųjų šalių slapukai – kuriami svetainėje, kurioje lankotės. Svetainė rodoma adreso juostoje.
 • Trečiųjų šalių slapukai – kuriami kitų svetainių. Šioms svetainėms priklauso tam tikras tinklalapyje, kuriame lankotės, rodomas turinys, pvz., skelbimai ar vaizdai. Tai gali būti „Google“, „Facebook“, „Youtube“ ir kt.

 

Slapuko pavadinimas

Slapuko paskirtis

 

Sukūrimo momentas

 

Galiojimo laikas

 

Naudojami duomenys

session

Slapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti. Taip pat naudojamas reklamos šaltinių sekimui.

Įeinant į puslapį

7 dienos

Laikinas lankytojo identifikatorius.

 

isSubmited

Slapukas nurodo sistemai ar vartotojas jau paliko užklausą.

Vartotojui pateikus užklausą svetainėje.

30 dienų

Laikinas lankytojo identifikatorius.

XSRF-TOKEN

Naudojamas padidinti puslapio saugumui, išvengiant užklausų klastojimo (Cross Site Request Forgery)

Vartotojui pateikus užklausą svetainėje.

7 dienos

Laikinas lankytojo identifikatorius.

isPrivacyPolicyClicked

Naudojamas identifikuoti ar privatumo politikos pranešimas jau buvo rodytas.

Vartotojui paspaudus pranešimo mygtuką.

7 dienos

Laikinas lankytojo identifikatorius.

Trečiųjų šalių naudojamo slapuko pavadinimas

Su trečiųjų šalių slapukų naudojimo politika gali susipažinti pateiktose nuorodose

smListBuilderShown

 

https://help.sumo.com/hc/en-us/articles/115004671147-How-Sumo-Cookies-Work

smToken

https://help.sumo.com/hc/en-us/articles/115004671147-How-Sumo-Cookies-Work

__smVID

https://help.sumo.com/hc/en-us/articles/115004671147-How-Sumo-Cookies-Work

_ga

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

_gid

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

_vis_opt_exp_17_combi

https://vwo.com/knowledge/what-are-the-cookies-stored-by-vwo/

_vis_opt_exp_17_split

https://vwo.com/knowledge/what-are-the-cookies-stored-by-vwo/

_vis_opt_exp_18_combi

https://vwo.com/knowledge/what-are-the-cookies-stored-by-vwo/

_vis_opt_s

https://vwo.com/knowledge/what-are-the-cookies-stored-by-vwo/

_vis_opt_test_cookie

https://vwo.com/knowledge/what-are-the-cookies-stored-by-vwo/

_vwo_uuid

https://vwo.com/knowledge/what-are-the-cookies-stored-by-vwo/

_vwo_uuid_v2

https://vwo.com/knowledge/what-are-the-cookies-stored-by-vwo/

c_user

https://www.facebook.com/policies/cookies/

datr

https://www.facebook.com/policies/cookies/

dpr

https://www.facebook.com/policies/cookies/

fr

https://www.facebook.com/policies/cookies/

pl

https://www.facebook.com/policies/cookies/

presence

https://www.facebook.com/policies/cookies/

sb

https://www.facebook.com/policies/cookies/

wd

https://www.facebook.com/policies/cookies/

xs

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais, tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

5. Asmens duomenų saugojimo terminas

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. 

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. 

6. Asmens duomenų teikimas

UAB „Mano planas“ teikia Jūsų duomenis:

 • Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams;
 • Įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;
 • Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo. 

III. UAB „Mano planas“ naudojamos asmens duomenų saugumo priemonės

UAB „Mano planas“ veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų,  Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

1. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

UAB „Mano planas“ tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinusi atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

IV. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į UAB „Mano planas“  su prašymu suteikti informaciją apie UAB „Mano planas“  tvarkomus Jūsų asmens duomenis („teisė žinot“ ir „teisė susipažinti“);
 • kreiptis į UAB „Mano planas“  su prašymu ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs („teisė ištaisyti ir sunaikinti“);
 • kreiptis į UAB „Mano planas“ su prašymu sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai („teisė sustabdyti“);
 • kreiptis į UAB „Mano planas“  su prašymu nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys („teisė nesutikti“);
 • kreiptis į UAB „Mano planas“  su prašymu apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas („teisė apriboti“);
 • kreiptis į UAB „Mano planas“  su prašymu ištrinti Jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi“ („teisė būti pamirštam“);
 • kreiptis į UAB „Mano planas“ su prašymu suteikti informaciją apie UAB „Mano planas“  tvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu („teisė į duomenų perkeliamumą“).

Įgyvendinant šias teises, Jūs galite kreiptis į UAB „Mano planas“  bet kuriuo Jums patogiu būdu:

Raštu – Perkūnkiemio g. 2,  LT-12126 Vilnius

El. paštu: info@myplan.lt

Paveikslėlis
Geriausi interneto ir televizijos pasiūlymai
Gauti pasiūlymus